Консултации - I срок

 СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

ЗАПОВЕД
№ РД-2266/14.09.2023 год.
На основание чл, 257, ал, 1 и ал, 2, чл, 258, ал, 1 и чл, 259, ал, 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

УТВЪРЖДАВАМ

Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Трите имена Консултации с ученици Срещи с родители Трите имена Консултации с ученици Срещи с родители
    ден час ден час     ден час ден час
1 Станка Минчева Койнова четвъртък 14,40 всеки ден   17 Йонка Тервелова Петрова вторник 14,40 вторник 8,00
2 Сребрина Йовкова Лилова понеделник 15,00 четвъртък   18 инж. Емил Иванов Ангелов вторник 14,40 вторник 11,00
3 Галя Стефанова Недялкова вторник 14,40 всеки ден   19 Стефан Георгиев Трайков четвъртък 14,40 сряда 12,00
4 инж. Минко Христов Николов сряда 15,00 вторник 15,00 20 инж. Пламен Йорданов Енчев вторник 14,40 вторник 13,45
5 Веселина Стефанова Владимирова сряда 14,40 сряда 10,00 21 инж. Детелина Димитрова Иванова сряда 14,40 четвъртък 11,00
6 Елза Божанова Николаева вторник 14,40 вторник 10,10 22 инж. Анатолий Митков Парашкевов четвъртък 14,40 четвъртък 10,00
7 Еленка Асенова Николаева вторник 14,40 сряда 12,00 23 инж. Красимир Минчев Кирилов четвъртък 14,40 вторник 13,00
8 Цветелина Иванова Лефтерова четвъртък 14,40 понеделник 13,00 24 Ивелина Великова Енчева вторник 14,40 сряда 10,10
9 Даниела Иванова Минзилева сряда 14,40 понеделник 13,00 25 инж. Светослава Георгиева Йорданова петък 14,40 вторник 11,05
10 Антония Невенчева Цветкова вторник 14,40 понеделник 11,05 26 инж. Анета Владимирова Тодорова вторник 14,40 вторник 13,50
11 Румяна Михайлова Августинова понеделник 14,45 сряда 11,00 27 Анета Иванова Атанасова четвъртък 14,40 понеделник 12,00
12 инж. Ценка Йорданова Петкова понеделник 14,40 понеделник 12,00 28 инж. Милен Игнатов Игнатов сряда 14,40 четвъртък 8,05
13 Митко Николов Бялков понеделник 14,40 вторник 14,40 29 Тони Христов Вързалов петък 14,40 вторник 12,00
14 Константин Георгиевич Байрактаров вторник 14,40 сряда 14,40 30 инж. Антон Маринов Василев вторник 14,40 петък 12,00
15 инж. Татяна Любомирова Василева вторник 14,40 вторник 11,55 31 Стефан Цеков Христов понеделник 14,40 вторник 8,55
16 инж. Соня Андреева Дечева понеделник 14,40 сряда 12,00 32 Николай Любенов Николаев вторник 14,40 вторник 13,00

 *Часовете са с продължителност 45 минути и се провеждат в сградата на ул. "Искър" № 19.

 ДИРЕКТОР:______п_______
/инж. Веска Николова/

 

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon