Консултации - I срок

 СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

ЗАПОВЕД
№ РД-2097/14.09.2022 год.
На основание чл, 257, ал, 1 и ал, 2, чл, 258, ал, 1 и чл, 259, ал, 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

УТВЪРЖДАВАМ

Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Трите имена Консултации с ученици Срещи с родители Трите имена Консултации с ученици Срещи с родители
    ден час ден час     ден час ден час
1 Станка Минчева Койнова четвъртък 14,40 всеки ден   17 Йонка Тервелова Петрова вторник 14,40 вторник 9,40
2 Сребрина Йовкова Лилова понеделник 15,00 четвъртък 10,10 18 инж. Емил Иванов Ангелов вторник 13,45 понеделник 10,10
3 Галя Стефанова Недялкова вторник 14,40 всеки ден   19 Стефан Георгиев Трайков понеделник 14,40 вторник 14,45
4 инж. Минко Христов Николов сряда 15,00 вторник 15,00 20 инж. Пламен Йорданов Енчев вторник 14,40 понеделник 8,55
5 Веселина Стефанова Владимирова сряда 14,40 понеделник 14,40 21 инж. Детелина Димитрова Иванова вторник 14,40 сряда 13,00
6 Елза Божанова Николаева вторник 14,40 понеделник 12,45 22 инж. Анатолий Митков Парашкевов четвъртък 14,40 четвъртък 8,55
7 Еленка Асенова Николаева сряда 14,40 вторник 13,40 23 инж. Красимир Минчев Кирилов вторник 14,40 сряда 12,00
8 Цветелина Иванова Лефтерова четвъртък 14,40 вторник 11,00 24 Ивелина Великова Енчева вторник 14,40 сряда 12,00
9 Даниела Иванова Минзилева вторник 14,40 сряда 9,40 25 инж. Светослава Георгиева Йорданова четвъртък 14,40 вторник 11,05
10 Антония Невенчева Цветкова вторник 14,40 сряда 11,05 26 инж. Анета Владимирова Тодорова четвъртък 14,40 вторник 13,50
11 Румяна Михайлова Августинова понеделник 14,40 понеделник 11,00 27 Анета Иванова Атанасова четвъртък 14,40 вторник 12,00
12 инж. Ценка Йорданова Петкова вторник 14,40 вторник 12,45 28 инж. Милен Игнатов Игнатов понеделник 14,40 сряда 8,50
13 Митко Николов Бялков понеделник 14,40 вторник 14,40 29 Тони Христов Вързалов четвъртък 14,40 вторник 8,55
14 Константин Георгиевич Байрактаров вторник 14,40 сряда 14,40 30 инж. Антон Маринов Василев четвъртък 14,45 сряда 8,50
15 инж. Татяна Любомирова Василева четвъртък 14,40 понеделник 11,50 31 Стефан Цеков Христов понеделник 14,40 понеделник 8,55
16 инж. Соня Андреева Дечева понеделник 14,40 четвъртък 11,05 32 Николай Любенов Николаев вторник 14,40 сряда 8,00

 *Часовете са с продължителност 45 минути и се провеждат в сградата на ул. "Искър" № 19.

 ДИРЕКТОР:______п_______
/инж. Веска Николова/