Родителска среща по програма "Еразъм+" (1,2 гр.)

На 28.06.2023 г. /сряда/ се проведе родителска среща по повод реализирането на проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Eвропейски опит за професионално образование и обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" и във връзка с уточняването начина на пътуване и условията на пребиваване по време на мобилността с учениците от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, професии „Готвач” и „Ресторантьор” (1гр.), и професионално направление "МПС, кораби и въздухоплавателни следства, професия "Техник по транспортна техника" (2гр.). Двете групи ще проведат производствена практика в гр. Римини (Италия) през месец юли. Успех на проекта!

КПУМ

 

Пореден успех за Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

"Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще" е поредния успешно спечелен проект на 13 юни 2023 г.!

Гимназията е единствена в общината, която печели проектно предложение по програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение". Неговото изпълнение ще се състои през следващата 2023/2024 учебна година.

Нашият успех не е случаен, той е плод на дългогодишната работа на ръководния и педагогическия екип в гимназията и придобитата акредитация по Програма „Еразъм+“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Тя потвърждава, че кандидатът е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената организация.

Ползватели ще са:

10 ученици от професия "Ресторантьор" и "Готвач" и 1 придружаващ учител в Тенерифе, Канарски острови;

7 ученици от професия "Техник по транспортна техника" и 1 придружаващ учител в Римини, Италия;

6 учители по професионална подготовка в Тенерифе, Канарски острови.

За екипа на СПГ "Алеко Константинов" от първостепенно значение е да осигури на своите възпитаници съвременна работна среда, иновативни и модерни методи на преподаване, за да ги подпомогне по пътя на личностното им и професионално развитие!

НИЕ ПОДГОТВЯМЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА МЛАДИ ХОРА!

Едно училище, много възможности!

Галя Недялкова

Тематично обучение на учители по програма Еразъм+

На 31.05.2023г. в STEM центъра на СПГ „Алеко Константинов“ се проведе тематично обучение по STEM образователни технологии за преподавателите от гимназията, които през месец юни 2023 г. ще проведат едноседмично обучение в гр. Брага, Португалия по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Eвропейски опит за професионално образование и обучение”, Програма Еразъм+, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор „Професионално образование и обучение".

В тематичното обучение участваха 6-те учители по предмети от професионалната подготовка, включително заместник - директор от СПГ „Алеко Константинов” – Свищов, класирани за участие в мобилността.

STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика Подходът STEM обаче е много повече от „залепване“ на понятията заедно. Това е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.

Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни и дискретни предмети, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.

Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат помежду си всеки ден.

Пламен Енчев

Ценка Петкова

 

Психолого-педагогическа подготовка за Брага, Португалия

В предварителните подготовки на учителите по проект "Европейски опит за професионално образование и обучение" по програма Еразъм+ бе предвидена и психолого-педагогическа подготовка. Тя бе проведена na 31.05.2023 г. от Галя Недялкова, психолог в СПГ „Алеко Константинов“.
Разгледаните теми имаха за цел да запознаят участниците в проекта с народопсихологическите особености на португалците, начина им на живот и форми на поведение.
Тренингите предоставиха възможност на учителите да усъвършенстват уменията си за работа в екип и да формират такива за бърза и лесна адаптация към среда, различна от тяхната. Проведените ролеви игри имаха за цел да формират у участниците толерантна нагласа към различни култури и езици.
Постигнатото в хода на обучението и демонстрираните познания и умения на преподавателите ще улеснят процеса на адаптация и общуването им с партньорите.
Ценка Петкова

Културна подготовка на учителите по Еразъм+ 2023

На 22 май 2023 г. се проведе културната подготовка на учителите по проект "Европейски опит за професионално образование и обучение" по програма Еразъм+.
Те се запознаха с културните и исторически ценности на страната-домакин Португалия, спецификата на трудовите и обществени навици и взаимоотношения, културните особенности и различия.
Ценка Петкова