Старт на обучението по италиански език

ezikovo1

През месец ноември стартира езиковата подготовка на учениците от ПГ по ЛПС, които ще проведат триседмичната си производствена практика (07.04.-27.04.2013г.) в гр. Римини, Италия по проект "Кулинарно пътешествие-моята европейска практика”. Той се реализира по програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност "Мобилност".
Обучението на 22-мата ученика от ПГ по ЛПС - Свищов, избрани на първи етап от подбора на ползватели, включва изучаване на италиански език, ниво А2 - развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана технология в областта на туризма и по-конкретно ресторантьорството.
Курсът се провежда в рамките на 120 учебни часа от лицензирана фирма и ще завърши на 21.12.2012г. с изходящ тест. На издържалите ще бъде издаден сертификат за успешно проведена езикова подготовка.

Елза Божанова

ezikovo2 ezikovo3 ezikovo4

Всичко за "Кулинарно пътешествие-моята европейска практика” можете да намерите на сайта на проекта на адрес:

http://www.pglps-mobilecook.info

Езикова подготовка по проект "Кулинарно пътешествие – моята европейска практика"

Езикова подготовка

по проект 2012-1-BG1-LEO01-06859
„Кулинарно пътешествие – моята европейска практика”

по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

 

До класираните на първи етап ученици по проект 2012-1-BG1-LEO01-06859 „Кулинарно пътешествие – моята европейска практика” от ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов.


Уважаеми ученици, езиковата подготовка по италиански език, предвидена в дейностите по проекта, започва на 03 ноември 2012 г. (събота) от 9.00 часа, в кабинет 7 на ПГ по ЛПС. Обучението ще се провежда по предварително разработен график, който ще ви бъде представен на първото занятие.

Присъствието на всички класирани на първи етап ученици е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

stock-illustration-14973118-food-chef-holding-pizza-steak-dinner-and-serving-tray

 

Резултати от първо класиране за подбор на ползватели

 

Първи етап на класираните в подбора за ползватели
по Проект 2012-1BG1-LEO01-06859 "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика"
по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", финансиран с подкрепата на Европейската комисия

След направеното класиране по низходящ ред комисията избра 22 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

 

Списък на класираните за втори етап за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка)

Обява за подбор на ползватели

Обява за подбор на ползватели

по проект 2012-1-BG1-LEO01-06859
„Кулинарно пътешествие – моята европейска практика”

по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

 

Уважаеми ученици, от XIб и XIIб клас, професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", във връзка с изпълнение на дейностите по проект 2012-1-BG1-LEO01-06859 „Кулинарно пътешествие – моята европейска практика”, ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов обявява прием на заявления за участие в проекта.

Проектът е насочен към професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Италия на 20 (двадесет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI и XII клас на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия “Готвач”, Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”. Проектът ще се реализира от юни 2012 г. до юни 2013 г. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 31 март – 20 април 2013 година в Римини, Италия.

Право на участие имат всички ученици от XIб и XIIб клас, професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов.

Желаещите да се включат трябва да подадат:
-
писмено заявление – декларация, подписана от ученик, родител и класен ръководител;
-
мотивационно писмо.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогически съвет и назначена със заповед на директора на ПГ по ЛПС.

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

Критериите за подбор на първи етап се определят от предходната година:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави първо междинно класиране (ПМК):

ПМК = (Среден успех) + 3. (Среден успех от чужд език) + 3. (Среден успех от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка) – (Неизвинени отсъствия) – (Наложени наказания).
/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани 22 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка). Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

Критериите за подбор на втори етап:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави второ междинно класиране (ВМК):

ВМК = 3. (Оценка от езиковата подготовка) + 2. (Оценка от професионалната подготовка) + (Оценка от културната подготовка) + (Оценка от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка от I срок) – (Неизвинени отсъствия от I срок) – (Наложени наказания от I срок).
/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисия за подбор на участници в мобилността като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране(ПМК) и второ междинно класиране(ВМК):

ОК = ПМК + ВМК

При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното писмо.

След направеното класиране, Комисия за подбор на участници в мобилността класира най-добрите 20 участника и двама ученика за резерви.

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pglps-svishtov.com) и сайта проекта (www.pglps-mobilecook.info) .

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно от госпожа Ценка Петкова – 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления е 19 октомври 2012 г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 26 октомври 2012 г.

Първа родителска среща по проект "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика"

1_rod_sreshta_LeonardoНа 26.09.2012г. се проведе първата родителска среща по проект "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика".

Директорът на гимназията г-жа Веска Николова запозна присъстващите с условията за кандидатстване по проекта и критериите по които ще се направи подбора на учениците. Ще бъдат класирани 20 ученика, които ще заминат на триседмична производствена практика в Римини, Италия от 31 март до 20 април 2013г. 

Одобрените ще преминат три етапа на предварително обучение: езикова подготовка - италиански език, културна и професионална подготовка.

При пътуването и престоя си в Римини учениците ще бъдат придружавани от своите учители по професионална подготовка - г-жа Ивелина Енчева и г-жа Анета Владимирова.

Проект 2012-1BG1-LEO01-06859 "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика" по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.