Описание на професия "Електромонтьор" / Електрообзавеждане на транспортна техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
КОД: 522020 - ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА“


СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника – втора степен на професионална квалификация. Изгражда електрическата система на транспортна техника и я поддържа в техническа изправност.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Електромонтьорът разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. Извършва по предписание технологичните операции за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи от съоръженията. Измерва електрически величини. Монтира и демонтира детайли, елементи и възли. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти.

Отговорности и задължения – Електромонтьорът поема отговорност за качеството на своята работа при изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, части и др.).

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Осемчасов работен ден. При работа в условия на непрекъснат производствен процес (електрическите централи, подстанции, кораби, асансьорни уредби и др.) се изисква 24-часово оперативно обслужване на съоръженията.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – За да може да изпълнява електромонтьорски дейности, лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Електромонтьор", трябва да притежава свидетелство за правоспособност - за монтьор на подемна и асансьорна техника. Работата е с широк обхват на електротехнически дейности и отговорности в зависимост от сектора, в който работи. www.bcee-bg.org/– Българска асоциация на електротехниката и електрониката.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА


Възможности за работа – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.
Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от осигуряване на безопасност при експлоатация на електрическото оборудване. Трудовите дейности се извършват на открито, при различни атмосферни условия, в закрити помещения и/или в офиси.

Ресурси, с които трябва да се работи – Шлосерски и електротехнически инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – Електротехника и енергетика.

Организации/институции, в които може да се реализира човек
– В държавни, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Нормирано работно време.

Длъжности, които могат да се заемат
: Електромеханици и електромонтьори

Възможности за кариерно развитие – Електромонтьорът може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Електромонтьорът може да се обучава по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика", както и да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, професия "Електротехник". Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника. За да упражнява професията, електромонтьорът следва да притежава свидетелство за правоспособност за "Електротехник по електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" съгласно действащата нормативна уредба.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършенио основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Eлектроника, Електротехническо чертане, Техническа механика, Електротехнически материали, Електроенергетика, Лабораторна практика – електрически измервания, Електрически машини и апарати, Електроенергетика и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


ВАЖНО!!! Специалността е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност, ще получавате стипендия за целия срок на обучение.
Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon