Консултации - II срок

 СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

ЗАПОВЕД
№ РД-943/06.02.2024 год.
На основание чл, 257, ал, 1 и ал, 2, чл, 258, ал, 1 и чл, 259, ал, 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

УТВЪРЖДАВАМ

Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Трите имена Консултации с
ученици
Срещи с родители Трите имена Консултации с
ученици
Срещи с родители
    ден час ден час     ден час ден час
1 Станка Минчева Койнова четвъртък 14,40 всеки ден   17 Йонка Тервелова Петрова вторник 14,40 понеделник 10,10
2 Сребрина Йовкова Лилова сряда 15,00 понеделник 15,00 18 инж. Емил Иванов Ангелов вторник 14,40 вторник 14,40
3 Галя Стефанова Недялкова     всеки ден   19 Стефан Георгиев Трайков сряда 14,40 понеделник 10,10
4 инж. Минко Христов Николов вторник 15,00 сряда 15,00 20 инж. Пламен Йорданов Енчев вторник 14,40 петък 13,00
5 Веселина Стефанова
Владимирова
вторник 14,40 сряда 12,00 21 инж. Детелина Димитрова
Иванова
четвъртък 14,40 четвъртък 13,00
6 Елза Божанова Николаева вторник 14,40 понеделник 13,00 22 инж. Анатолий Митков
Парашкевов
петък 14,40 петък 13,00
7 Еленка Асенова Николаева четвъртък 14,40 петък 13,00 23 инж. Красимир Минчев Кирилов вторник 14,40 понеделник 12,00
8 Цветелина Иванова Лефтерова вторник 14,40 понеделник 13,00 24 Ивелина Великова Енчева вторник 14,40 вторник 13,50
9 Даниела Иванова Минзилева сряда 14,40 сряда 10,10 25 инж. Светослава Георгиева Йорданова четвъртък 14,40 петък 8,00
10 Антония Невенчева Цветкова вторник 14,40 понеделник 12,00 26 инж. Анета Владимирова
Тодорова
сряда 14,40 понеделник 9,00
11 Румяна Михайлова
Августинова
вторник 14,45 вторник 9,00 27 Анета Иванова Атанасова вторник 14,40 понеделник 10,00
12 инж. Ценка Йорданова
Петкова
сряда 14,40 сряда 13,50 28 инж. Милен Игнатов Игнатов сряда 14,40 сряда 8,50
13 Митко Николов Бялков вторник 14,40 сряда 13,50 29 Тони Христов Вързалов четвъртък 15,00 вторник 16,00
14 Константин Георгиевич
Байрактаров
вторник 14,40 сряда 14,40 30 инж. Антон Маринов Василев сряда 14,40 четвъртък 10,00
15 инж. Татяна Любомирова
Василева
вторник 14,40 четвъртък 11,05 31 Стефан Цеков Христов четвъртък 14,40 понеделник 12,00
16 инж. Соня Андреева Дечева понеделник 14,40 сряда 10,10 32 Николай Любенов Николаев вторник 14,40 петък 11,05

  *Часовете са с продължителност 45 минути и се провеждат в сградата на ул. "Искър" № 19.

 ДИРЕКТОР:______п_______
/инж. Веска Николова/

 

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon