Консултации - II срок

 СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

ЗАПОВЕД
№ РД-943/06.02.2023 год.
На основание чл, 257, ал, 1 и ал, 2, чл, 258, ал, 1 и чл, 259, ал, 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

УТВЪРЖДАВАМ

Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Трите имена Консултации с
ученици
Срещи с родители Трите имена Консултации с
ученици
Срещи с родители
    ден час ден час     ден час ден час
1 Станка Минчева Койнова вторник 14,40 всеки ден   17 Йонка Тервелова Петрова сряда 14,40 петък 9,40
2 Сребрина Йовкова Лилова вторник 14,40 понеделник 14,40 18 инж. Емил Иванов Ангелов сряда 15,40 понеделник 13,50
3 Галя Стефанова Недялкова вторник 14,40 всеки ден   19 Стефан Георгиев Трайков понеделник 14,40 сряда 12,55
4 инж. Минко Христов Николов понеделник 15,25 сряда 15,00 20 инж. Пламен Йорданов Енчев вторник 14,40 понеделник 9,00
5 Веселина Стефанова
Владимирова
понеделник 14,40 сряда 13,40 21 инж. Детелина Димитрова
Иванова
сряда 14,40 понеделник 9,00
6 Елза Божанова Николаева вторник 14,40 понеделник 11,05 22 инж. Анатолий Митков
Парашкевов
вторник 14,40 понеделник 12,55
7 Еленка Асенова Николаева сряда 14,40 вторник 13,40 23 инж. Красимир Минчев Кирилов вторник 14,40 понеделник 13,00
8 Цветелина Иванова Лефтерова сряда 14,45 понеделник 11,05 24 Ивелина Великова Енчева сряда 14,40 понеделник 13,40
9 Даниела Иванова Минзилева вторник 14,45 понеделник 13,50 25 инж. Светослава Георгиева Йорданова четвъртък 14,40 петък 11,05
10 Антония Невенчева Цветкова вторник 14,45 сряда 13,50 26 инж. Анета Владимирова
Тодорова
понеделник 15,25 вторник 12,45
11 Румяна Михайлова
Августинова
понеделник 14,40 четвъртък 11,50 27 Анета Иванова Атанасова понеделник 14,40 вторник 12,00
12 инж. Ценка Йорданова
Петкова
вторник 14,40 вторник 12,45 28 инж. Милен Игнатов Игнатов сряда 14,40 сряда 8,50
13 Митко Николов Бялков понеделник 14,40 вторник 14,40 29 Тони Христов Вързалов четвъртък 14,40 вторник 8,55
14 Константин Георгиевич
Байрактаров
понеделник 14,40 вторник 14,40 30 инж. Антон Маринов Василев сряда 14,45 сряда 8,00
15 инж. Татяна Любомирова
Василева
сряда 14,40 сряда 11,05 31 Стефан Цеков Христов вторник 14,40 понеделник 8,55
16 инж. Соня Андреева Дечева понеделник 14,40 четвъртък 12,00 32 Николай Любенов Николаев вторник 14,40 сряда 12,45

  *Часовете са с продължителност 45 минути и се провеждат в сградата на ул. "Искър" № 19.

 ДИРЕКТОР:______п_______
/инж. Веска Николова/