Описание на професия "Техник по комуникационни системи"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
КОД: 523010 - ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

5230101 Радио и телевизионна техника – трета степен на професионална квалификация. Прилагане на технологии за изработване на електронни устройства. Измерване на параметрите на електронните компоненти и на електрическите вериги.

5230102 Телекомуникационни системи – трета степен на професионална квалификация.Извършване на монтаж на телекомуникационни съоръжения. Контрол върху правилна експлоатация, контрол и поддържане на действащите телекомуникационни системи.

5230103 Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи – трета степен на професионална квалификация. Участва в подготовката и пускането в експлоатация на устройствата от посочените системи при спазване на техническата и технологична документация. Осъществява контрол и поддържане.

5230104 Кинотехника, аудио и видеосистеми – трета степен на професионална квалификация.Участва в подготовката и пускането в експлоатация на устройствата от кинотехника, аудио и видеосистеми. Работи с киномашини, кино- и видеофилмов материал. Извършва монтаж и демонтаж на материали и устройства.

5230105 Оптически комуникационни системи – трета степен на професионална квалификация. Участва в подготовката и пускането в експлоатация на устройствата от оптическите комуникационни системи. Извършва монтаж и демонтаж на материали и устройства.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Техникът по комуникационни системи организира и ръководи изработването на функционални възли, извършването на монтаж и демонтаж на радио и телевизионни устройства и системи. В неговите задължения се включва осъществяването на контрол върху качеството на експлоатация и поддържането на действащи радио и телевизионни системи, ремонт на дефектирали устройства и възли, документиране и реализиране на текуща информация за функционирането на тези устройства и системи. В работата си той и неговият екип ползват уреди, апарати, измервателни устройства, отделни устройства, блокове и възли от комуникационна техника, инструменти за механичен и електрически демонтаж. Техникът по комуникационни системи следи за спазването на правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазването на околната среда.


Отговорности и задължения
– Техникът по комуникационни системи поема отговорности за организация и изпълнение на дейностите по изработване и използване на структурни, функционални и монтажни схеми, за спазване на технологичната последователност за извършване на различни видове операции, както и за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Нормирано работно време. При необходимост нормативно регламентирано може да се работи на смени, да се дават извънредни дежурства и др.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности в зависимост от комуникационния сектор, в който работи.


ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА


Възможности за работа – В областта на комуникационните системи – профилактика и експлоатация.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя. Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателствата се свързват с усвояване на бързо развиващите се комуникационни системи.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работи се със специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер. Използва се контролно-измервателна и тестваща апаратура. Прилага се техническа документация (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми и др.)

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ


Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Комуникационни системи”.
Организации/институции, в които може да се реализира човек – Техникът по комуникационни системи може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност „Комуникационни системи”.


Длъжности, които могат да се заемат:
• Техник, нискочестотна техника
• Техник, полупроводникова техника
• Техник, радиотехника и телевизионна техника
• Техник, релейна защита и автоматика
• Техник, спътникова техника
• Техник, съобщителна техника
• Техник, телекомуникации
• Техник, радиовръзки в метрополитен
• Техник-механик, АРС на подвижния състав на метрополитен и др.

Възможности за кариерно развитие – Техникът по комуникационни системи може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки
www.iict.bas.bg/ – Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН


НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества – Отговорност, работоспособност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, самоконтрол, логическо мислене, комбинативност и др.

Необходими знания и умения – Знания за предназначение и функции на блоковете в радио и телевизионни устройства и системи, в телекомуникационни системи, кинотехника, работа със софтуерни продукти.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Градивни елементи, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Радиоприемна техника, Елементи на фината механика, Телевизионна техника, Комутационни системи, Видеотехника, Електроакустика и звукозапис, Кинотехника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon