Описание на професия "Готвач"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: : 811070  ГОТВАЧ – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

8110701 "Производство на кулинарни изделия и напитки" - ВТОРА степен на професионална квалификация.
Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с обработка на животински и хранителни продукти, приготвяне на напитки и кулинарни изделия.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Готвачът изготвя менюто. Поръчва, приема и контролира качеството на суровините, извършва предварителна обработка на продуктите и произвежда полуфабрикати, прави топлинна обработка на продуктите и полуфабрикатите. Той носи отговорност за спазването на санитарно-хигиенните изисквания  и приготвянето на безопасна за клиентите храна.


Отговорности и задължения – Специфичните задължения на готвача са свързани с подготовката на качествена и естетически издържана храна - подбор на суровините и продуктите, на кухненското оборудване, спазване на стандартите и рецептологията на изготвеният продукт, спазване на правилата при подготовката , съхраняването , поднасянето на клиентите.

За да успее добрият готвач трябва да има отлична памет - обонятелна и вкусова, висока цветова чувствителност , безупречен вкус.

Професионални задължения на готвача:

Обхват на задачите – зависи от типа и вида на заведението за хранене и развлечения. В малкото заведение за хранене готвачът изпълнява всички дейности в кухнята, като ползва помощен персонал. В големия ресторант, във висшето ресторантьорство и в специализираните ресторанти той, в зависимост от позицията си, изпълнява специализирани задачи (например: готвач на предястия, готвач на печени ястия и др.).

Работи с подчинени – Готвачът сам или в екип приготвя и оформя ястията, като избира необходимите хранителни продукти за деня, прави предварителна обработка и приготвя полуфабрикати и кулинарна продукция (предястия, супи, основни ястия и десерти), като спазва технологичния процес и разходните норми при приготвяне, следи за качеството на суровините и готовата продукция и носи отговорност за производството на здравословна и безопасна храна, подрежда и декорира ястията съгласно инструкциите, участва в представянето на кулинарната продукция и изготвя декорации за различни поводи. Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури. Носи отговорност за качеството на технологичния процес и хигиената при приготвянето на храната и нейните вкусови качества. Изпълнява качествено и в срок постъпилите поръчки от гостите. Консултира гостите за избора на ястия и напитки.


Подготовка на продукти и меню – Готвачът планира и организира процесите в кухнята сам или под ръководството на главен готвач, изготвя менюта, разработва нови рецепти, като прилага иновативни и креативни технологии, калкулира необходимите продукти и осигурява ритмични заявки, приема стоки, контролира теглото и масата им, следи за правилното съхранение на продукти и полуфабрикати, проверява състоянието на продуктите и преценява възможностите им за употреба, контролира качеството на продуктите и ги разпределя с оглед на възможната им употреба в зависимост от предназначението им, използва ефективно материално-техническата база и ресурсите, грижи се за експлоатационната готовност на машините, съоръженията и инвентара, прилага правилата за безопасни условия на труд, спазва санитарно-хигиенните изисквания и опазва околната среда.

Възможно работно време – Работното време на готвача може да бъде нормирано или гъвкаво работно време

Възможни контакти – . В процеса на работа готвача осъществява контакти с другите кухненски работници и готвачи, с барманите, със сервитьорите, с управителя на заведението, с клиенти, с доставчици на хранителни продукти и полуфабрикати, с представители на контролни органи (регионални здравни инспекции) и др.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа –  в заведения за хранене и развлечения от различен тип (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.).

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от възприетата практика на съответния работодател.

Предизвикателства в професията – В последно време професията Готвач е доста актуална, дават я в много предавания по телевизията, коментира се в списания. Все повече хора проявяват желание да бъдат готвачи. Трябва да се знае обаче, че освен че е хубава професията, в нея има и доста натоварващи моменти. Затова преди всичко трябва да има любов към нея, за да се работи, тъй като се налага да се жертва голяма част от личното си време, ако искате да станете добър готвач.

Ресурси и мотивация за работа - Трябва да сте всеотдайни и също така креативни, за да тръгнете по правилния път в кулинарната индустрия. За да се реализирате в този сектор, трябва да тръгнете от основата, да усвоите базовите техники и оттам да започнете да надграждате. Тук талантът е от голямо значение, но и обучението е необходимо, дори задължително, не само заради дипломата, която може да ви отвори много врати в цял свят.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.

Организации/ институции, в които може да се реализира –  Готвачът може да работи в разнообразни типове и видове заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване):

Длъжности, които могат да се заемат:
• ресторанти - класически, специализирани - за риба, птици, дивеч, барбекю, национална кухня, чуждестранна кухня, атракционно-тематичен ресторант);
• заведения за бързо обслужване - ресторант-пицария, снекбар, бистро, фастфууд, закусвалня;
• столове на училища, болници, санаториуми и военни поделения, кухни на частни и обществени организации, кухни в железопътния, речния и морския транспорт, фирми за кетъринг, фирми за производство на полуфабрикати и др.  

Възможности за кариерно развитие – лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по специалност от професията "Готвач", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг."

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА

Необходими личностни качества –   Необходими качества за упражняването на тази професия са умения за работа в екип, дисциплинираност, прецизност, отговорност, организираност, способност за запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на рецепти, сръчност, подвижност, усет за вкус и мирис, способност да се планира и изпълнява работата в срок и др.

Необходими знания и умения – За готвача е важно да има интерес в областта на храненето и да има творчески нагласи. Трябва да познава кулинарните традиции и да следи развитието на новите тенденции.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Учебни предмети, които се изучават – Гостоприемство в туристическата индустрия, Чужд език по професията, Икономически дисциплини, Микробиология и хигиена на храненето, Безопасност и долекарска помощ в ресторанта, Кулинарни техники и технологии, Сервиране и барманство и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

 Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентоспособни и търсени специалисти на трудовия пазар!

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon