Описание на професия "Техник на електронна техника"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА
КОД: 523030 - ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА – 4
НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 4
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5230301 Промишлена електроника – трета степен на професионална квалификация.

Специалността съчетава в себе си знания, умения и компетенции за упражняване на една съвременна професия, в област, която се развива с бързи темпове. Професията обхваща широк кръг от дейности с технически устройства, тяхното поддържане и експлоатация в рамките на различни по вид електронни системи.

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – В зависимост от трудовата позиция техникът на електронна техника осъществява входящ контрол на елементи и детайли за влагане в производството; монтира и демонтира електронни елементи за обемен и SMD (повърхностен) монтаж; измерва и контролира параметрите на възли и детайли; извършва стандартни механични операции; подготвя и обслужва автоматизирани линии за SMD монтаж; осъществява качествен контрол на готови възли и изделия визуално и с помощта технологично оборудване; разчита и изпълнява изискванията на технологичната и конструкторската документация; попълва технологични карти; инсталира електронни системи и изделия при клиента; инструктира клиентите за правилната експлоатация на електронните устройства; извършва диагностика на дефектирали изделия и взема решения за техния ремонт.

Отговорности и задължения – Техникът на електронна техника поема отговорности за качеството при изработване на електронни изделия, определяне на параметри и характеристики на електронни елементи. Отговаря за поддържане на микропроцесорна техника, за спазването на технологичната последователност при извършване на различни видове операции и на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Техникът на електронна техника работи при условия, отговарящи на изискванията на Кодекса на труда. В областта на производството на електронни изделия често се прилага дву- и трисменен режим на работа. Като самонаето лице техникът на електронна техника работи при гъвкаво работно време без ограничения в продължителността.

Възможни контакти – С ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности в зависимост от комуникационния сектор, в който работи. www.bait.bg/– Българска асоциация информационни технологии /БАИТ/

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – Техникът на електронна техника работи в предприятията за производство на електронни изделия, в звената за поддръжка на електронно оборудване на всички видове предприятия, в сервизни фирми по поддръжка на електронна техника, търговски фирми за продажба на електронни изделия.

Възможности за допълнителни придобивки
– В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии в електрониката. Изисква се острота на зрението, съсредоточеност и прецизност в работата.

Ресурси, с които трябва да се работи – с поялници и поялни станции с горещ въздух; специализирани ремонтни станции; вакуум помпи; стандартна измервателна техника – волтметри, амперметри, мултицети, осцилоскопи и др.; компютърна техника, периферни устройства и интерфейси; нестандартно тестово оборудване; кримпващи клещи и автомати, занитващи устройства за механично и топлозанитване, електрически и пневматични отвертки; оборудване за ESD (елестростатична) защита – ESD облекло, системи за контролиран по ESD достъп, ESD оборудване; конструкторска и технологична документация, сервизни технически описания и електрически схеми.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Електронна техника”.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Техникът на електронна техника може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет
на дейност „Електронни системи”.

Длъжности, които могат да се заемат:
Техник, конструиране и технология на електронни елементи
Техник, електровакуумна техника
Техник, промишлена електроника
Техник, самолетоводещи съоръжения
Техник, ядрена електроника
Техник, автоматизация
Техник, електронна техника
Техник, микропроцесорна техника
Електромонтьор, електронна апаратура
Електрончик
Изготвител, корабна електроника
Монтьор, електронни прототипи
Монтьор, електронна метеорологична апаратура
Монтьор, електронни инструменти
Монтьор, електронни радари
Монтьор, електронни сигнални апаратури
Монтьор, електронно производствено оборудване
Монтьор, микроелектроника
Механик, канцеларски машини
Механик, търговски машини и апаратура
Механик, електрончик
Механик поддържащ електронна апаратура
Монтажник, медицинска електронна техника, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие - Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на електронна техника“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“.


ВАЖНО!!! Специалността е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тази специалност, ще получавате стипендия за целия срок на обучение.
Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon