Психолого-педагогическа подготовка за Брага, Португалия

В предварителните подготовки на учителите по проект "Европейски опит за професионално образование и обучение" по програма Еразъм+ бе предвидена и психолого-педагогическа подготовка. Тя бе проведена na 31.05.2023 г. от Галя Недялкова, психолог в СПГ „Алеко Константинов“.
Разгледаните теми имаха за цел да запознаят участниците в проекта с народопсихологическите особености на португалците, начина им на живот и форми на поведение.
Тренингите предоставиха възможност на учителите да усъвършенстват уменията си за работа в екип и да формират такива за бърза и лесна адаптация към среда, различна от тяхната. Проведените ролеви игри имаха за цел да формират у участниците толерантна нагласа към различни култури и езици.
Постигнатото в хода на обучението и демонстрираните познания и умения на преподавателите ще улеснят процеса на адаптация и общуването им с партньорите.
Ценка Петкова