Featured

Покана за представителна изява по история


Featured

Първа изява на клуб „Реклама и цифрова фотография”


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 14.03.2018г. се проведе първата представителна изява на учениците от клуб „Реклама и цифрова фотография“, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Водещите Ивелина Тодорова от 12а и Милена Атанасова от 9б клас представиха дейността на клуба и споделиха какво ново са научили в областта на рекламата и цифровата фотография. Анатоли Борисов от 12 г клас се погрижи да представи подобаващо два филма, изработени от учениците. Така гостите се насладиха на филм за коледния дух на града ни през погледа на младите хора. Вторият филм бе за първият патронен празник на нашето училище. Момчетата и момичетата от клуба представиха изработени от тях брошури и календар за новата година.

Всички събития в гимназията бяха заснети от техните фотообективи, а снимките и видеоклиповете направени от тях бяха използвани в сайта на гимназията. Така те популяризираха училищния живот сред своите съученици, родители и сред свищовската общественост.

Работата на клуба даде възможност на учениците да работят в екип и да учат чрез опита. Фотографията и рекламата са едни от съвременните изкуства, които дават възможност на занимаващите се с тях да изразят своето виждане и да приложат идеите си в изработения от тях продукт. Придобиването на уменията за събиране, обработка, анализ и съхраняване на обществено значима информация, бяха сред основните задачи на участниците в клуба.

Ценка Петкова

ръководител на клуба


Featured

Първа изява на клуб „Зная и умея да чертая”


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 21.02.2018 се проведе първата изява на клуб за занимания по интереси „Зная и умея да чертая”, работещ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител инж. Зорница Минчева.

Целите на клуба са свързани със създаване на условия всеки участник да получи индивидуално допълнителни знания в зависимост от своите възможности, интереси и потребности, да развива своята логика и въображение при изчертаването на сборни чертежи и детайлиране, да усвоява знания и умения с по-голямо практическо приложение и не на последно място да усъвършенства уменията си за работа в екип.

Изявата протече под заглавие: „Чертането лесно, забавно и интересно!“ От презентацията на водещия Мариел Йорданов, гостите се запознаха с дейността на клуба до първата изява. Ученикът разказа за подготовката и участието си в състезания и олимпиади по Техническо чертане и колко са спомогнали за изграждането му като личност.

През втората част от изявата гостите и участниците в клуба решаваха тест, създаден чрез онлайн платформата за създаване и използване на тестове и упражнения learningapps.org.

Гости на изява бяха ученици, учители и директори. Мероприятието бе отразено от представител на клуб „Реклама и цифрова фотография”.

инж. Зорница Минчева

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon