Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Техник-технолог в дървообработването"

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Техник-технолог в дървообработването", специалност "Мебелно производство"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

XI клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията-английски език

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Технологии и машини в мебелното производство

Конструиране на мебели

Стилознание

Проектиране на мебели и интериор

Учебна практика по мебелно производство

Производствена практика

Производствена практика

Разширена професионална подготовка

Сушене на дървесината

Учебна практика по специалността