Описание на професия "Техник по транспортна техника"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА
ПРОФЕСИЯ: КОД: 525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
5250101 Автотранспортна техника – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за осъществяване на диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

В учебното съдържание по професията „Техник по транспортна техника” задълбочено и изчерпателно са обхванати широк кръг от знания, умения и компетентности, необходими за упражняването й. Специфичните видове техника и електрически превозни средства в учебния план са обособени като специалности. След завършване на обучението техникът може да разработва и използва техническа, конструктивна и технологична документация в зависимост от заеманата длъжност. Той притежава компетенции за участие в управлението на транспортното предприятие и оценява качеството на основните дейности.ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА

Основни дейности – Техникът знае и прилага основни технологични операции за изработване на детайли на автотранспортна. Той извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите и установява причините за повредите им; извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на механизми, системи и агрегати на автотранспортна техника; контролира спазването на технологичната последователност при дейностите, свързани с експлоатацията, обслужването и ремонта на техниката. В своята работа техникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини; стандарти, справочна и каталожна литература. Организира и контролира работата на екипа, с който работи.

Отговорности и задължения – Техникът по транспортна техника поема отговорности за контрол върху ефективното използване на инструменти, материали и резервни части. Оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той контролира технологичната последователност при диагностиката. Оценява качеството на работата в съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии. Анализира и регулира показанията на контролно-измервателната техника. В задълженията и отговорностите на технолога се включва контрол върху правилната експлоатация на оборудването.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА

Възможности за работа – в областта на транспортната техника.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Упражняването на професията изисква усвояване на нова транспортна техника, ползването на специализирани програмни продукти и чужди езици. Трудности: работната среда може да бъде в помещения с повишен шум и запрашеност, повишена концентрация на отровни изпарения от горивно-смазочни материали, изгорели газове от работа на двигатели с вътрешно горене. Може да се наложи работа на работни площадки и обекти на открито с неблагоприятни атмосферни условия, с продължително физическо натоварване и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – експлоатационни, конструкционно-ремонтни материали, технически течности, електролити, добавки, миещи препарати, резервни части и др. Работи се с металорежещи и металообработващи машини; инструменти и приспособления за монтаж и демонтаж, техническо обслужване, диагностика и ремонт. Използват се компютър, офис-техника, софтуерни продукти и др.ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

Сфера на дейност – Транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/институции, в които може да се реализирате – предприятия, гаражи, сервизи, работни площадки.

Длъжности, които могат да се заемат:
• Техник-механик
• Техник-механик, механизация на горското стопанство
• Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
• Техник, механизация на селското стопанство
• Чертожник, техника
• Завеждащ учебна работилница
• Конструктор, професионално обучение
• Техник складово обзавеждане
• Технолог, професионално обучение
• Анализатор/контрольор, качество
• Инспектор, технически надзор
• Инспектор, трудови злополуки
• Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт
• Завеждащ техническа служба
• Младши автоконтрольор
• Обслужващ, бензиностанция/газостанция
• Механици и монтьори на транспортни средства
• Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
• Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони)
• Водачи и оператори на транспортни машини в селското и горското стопанство

Възможности за кариерно развитие – Техникът по транспортна техника може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА
Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.
Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на транспортна техника; за работа със софтуерни продукти; да познава видовете двигатели с вътрешно горене; знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Двигатели с вътрешно горене, Механика, Електронни системи в автотранспортната техника, Информационни технологии в професията, Безопасност на движението по пътищата и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.


 Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!

 

Училищен учебен план:

  1. Професия Техник по транспортна техника, специалност Автотранспортна техника - X клас за учебната 2019-2020 година
  2. Професия Техник по транспортна техника, специалност Автотранспортна техника - IX клас за учебната 2019-2020 година
  3. Професия Техник по транспортна техника, специалност Автотранспортна техника - VIII клас за учебната 2019-2020 година

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon