Featured

Покана за изява по математика - 11 клас


Featured

Представителна изява на клуб „Зелена светлина“


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 07.06.2017г. в професионалната гимназия се проведе представителна изява на клуб „Зелена светлина, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководителят на клуба запозна гостите с необходимостта от използването на щадящи природата технологии и пестене на електрическа енергия. Акцент в работата на клуба бяха соларните технологии. Соларните технологии са технологиии на бъдещето, които не замърсяват околната среда. На вниманието на присъстващите гости бяха представени интересни идеи от България и света за соларната енергия. Накрая членовете на клуб Зелена светлина показаха техни предложения за соларна енергия, разделени на кътове.

инж. Елза Генчева,

ръководител на клуба

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon