Featured

Представителна изява по математика – 9 клас


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 19.06.2017г се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по математика на ученици от 9 клас. Клубът е сформиран  по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Тема на събитието беше „Приложение на тригонометричните функции в равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец“. Участниците в групата показаха на своите съученици, учители и родители придобитите от тях знания и успешното им практическо приложение при решаването на задачи.

По време на допълнителните занятия по математика осъществени по проект „Твоят час” учениците успяха да попълнят пропуските си по предмета и да повишат мотивацията си за участие в учебно-възпитателния процес.

Ваня Димова


Featured

Представителна изява по математика - 10 клас


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 16.06.2017г се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по математика на ученици от 10 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната година учениците работиха по предварително изготвена и одобрена от Директора на училището програма, която отговаря на целите на проекта – преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.

Тема на събитието беше „Приложение на формули за лица на равнинни фигури“ –представителна изява – участниците в групата показаха на своите съученици, учители и родители придобитите от тях знания и успешното им практическо приложение при решаването на задачи.

Посредством осъществените по време на занятията дейности учениците от клуба повишиха мотивацията си за участие в часовете от задължителната подготовка по математика и придобиха увереност в собствените си възможности.

Ваня Димова


Featured

Представителна изява по Етика и право - 10 клас


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 19.06.2017 г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по предметите от философския цикъл с ученици от X-ти клас с ръководител Константин Байрактаров. Акцентът на изявата беше изучаваният материал по „Етика и право”. Групата е сформирана по проект „Твоят час” BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изявата премина под надслов „Етичната Вселена – Звездното небе над мен и моралният закон в мен” по мисъл на немския философ Имануел Кант. Участниците от групата, съвместно с публиката от десети и девети класове, направиха един своеобразен преговор на изучавания материал през годината по „Етика и право”. Артистизмът и непринудеността на този философски рецитал допринесоха за творческата атмосфера. Учениците участваха активно и с желание изчитаха текстове, осветляващи етическата проблематика, и ги поставяха на философското табло. Събитието се превърна в един празник на нравствеността и моралните идеали. Практическата ценност на етическата тематика се разкри във философските цитатите и коментари.

Терминът “етика” идва от старогръцката дума “ethos”, която означава “нрав”, “характер”, “начин на съществуване”. Етиката ни запознава с богатството и нюансите на морала – с добродетелите и пороците. Това знание изостря нашeтo морално чувство и ни прави морално претенциозни както спрямо нас самите, така и спрямо всички останали.

Трайната морална основа на нашия характер дава на личността ни повече социални шансове за реализация в едно цивилизовано общество. Моралният човек излъчва повече доверие, а доверието е циментът във всички общности, в които живеем – от семейството и приятелите до обществото като цяло.

Ценка Петкова

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon