Featured

Обява за подбор на ползватели

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

по проект 2013-1-BG1-LEO01-08886 „НЕМСКО КАЧЕСТВО В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”

Уважаеми ученици, от XIб, професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", във връзка с изпълнение на дейностите по проект 2013-1-BG1-LEO01-08886 „НЕМСКО КАЧЕСТВО В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”, ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА.

Проектът е насочен към професионално обучение чрез практика в приемаща институция от Германия на 10 (десет) ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от XI клас на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, Професионално направление: “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, Професия "Ресторантьор", Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения". Проектът ще се реализира от юни 2013 г. до юни 2014 г. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в периода 23 март до 12 април 2014 година в Берлин, Германия.

Право на участие имат всички ученици от XIб клас, Професия "Ресторантьор", Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов.

Желаещите да се включат трябва да подадат:

- писмено заявление – декларация, подписана от ученик и родител и класен ръководител;
- мотивационно писмо.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогически съвет и назначена със заповед на директора на ПГ по ЛПС.

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

1. Критериите за подбор на първи етап се определят от предходната година:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави първо междинно класиране (ПМК):

ПМК = (Среден успех) + 3. (Среден успех от чужд език) + 3. (Среден успех от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка)(Наложени наказания).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани 12 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

2. Критериите за подбор на втори етап:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави второ междинно класиране (ВМК):

ВМК = 3. (Оценка от езиковата подготовка) + 2. (Оценка от професионалната подготовка) + (Оценка от културната подготовка) + (Оценка от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка от I срок)(Наложени наказания от I срок).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП (–5т.), Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 2 и 3 от ППЗНП (–10т.)/

3. Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисия за подбор на участници в мобилността като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране(ПМК) и второ междинно класиране(ВМК):

ОК = ПМК + ВМК

При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното писмо.

След направеното класиране, Комисия за подбор на участници в мобилността класира най-добрите 10 участника и двама ученика за резерви.

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pglps-svishtov.com) и сайта проекта (www.pglps-mobilecook.info) .

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно от госпожа Ценка Петкова – 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления е 21 октомври 2013 г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 25 октомври 2013 г.

Featured

ПГЛПС за втори път спечели проект по Секторна програма "Леонардо да Винчи"

За втора поредна година възпитаници на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство гр. Свищов ще проведат производствената си практика зад граница. Учениците от професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" ще посетят Германия, гр.Берлин след спечелен от училището проект по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност" „Немско качество в ресторантьорството”.

Партньор на гимназията от немска страна е компания BERLINK, избрана след предварително проучване на възможностите за осигуряване на оптимални условия за провеждане на производствената практика и броя реализирани проекти.

В столицата на една от най-развитите европейски страни учениците ще проведат триседмичната си производствена практика в четири ресторанта. През всяка от седмиците те ще бъдат обучавани в различните сфери на ресторантьорството - като сервитьори, бармани и готвачи.

Целта на мобилността е разширяване на професионалните знания и умения в производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения, придобиване на нови в реална работна среда, подпомагане на личностното развитие и повишаване на конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда.

Групата, която трябва да бъде сформирана е от 10 ученици от ХІ клас, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”. Предстои подбор на участниците по определени условия и критерии, предварително заложени в проекта. В стремежа си да попаднат в целевата група учениците отсега са мотивирани да постигнат по-високи резултати в учебната работа. Това поражда здравословна конкуренция, тъй като те се стремят да докажат себе си като способни да се справят с предизвикателствата.

За учениците това е първото значимо участие в проект от този вид и първа възможност за излизане в чужбина. Германия е най-голямата икономика в Европа и една от водещите икономически сили в света. Тя притежава и ценен опит в областта на ресторантьорството и обучението на кадри за него. Провеждането на практическо обучение там ще изгради у учениците качества и ценности за възприемане на културните различия и толерантност към другите общности. Това е възможност за разширяване на кръгозора на младите хора и трупане на допълнителен опит.

Преди заминаването си за Германия си участниците ще преминат специален курс на обучение, включващ езикова, психолого-педагогическа, професионална и културна подготовка.

Избраните ресторантьори ще отпътуват в края на месец март 2014 година под ръководството на г-жа Лиляна Димитрова – учител теоретично обучение в гимназията.

Надяваме се учениците да възприемат немската точност, акуратност и прецизност при изпълнение на задачите и да приложат наученото в бъдещата си практика.


Елена Николаева

Featured

Покана за родителска среща по проект "Леонардо да Винчи" 2013-2014

hrdc_1hea_new

 

П О К А Н А

Уважаеми ученици от XI б клас, професия "Ресторантьор",

специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"

Каним Ви съвместно с Вашите родители на

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 във връзка с Проект "НЕМСКО КАЧЕСТВО В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО" - Берлин, Германия

по секторна програма "Леонардо да Винчи", която ще се проведе

на 10.10.2013г. от 17:00 часа в 7 кабинет.

Featured

Семинар по проект "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика"

На 27 май 2013г. се проведе семинар за популяризиране и отчитане на дейностите по Проект 2012-1-BG1-LEO01-06859 "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика" по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", изпълнен от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – град Свищов с партньор италианската фирма Sistema Turismo.

Гости на събитието бяха кметът на град Свищов г-н Станислав Благов, заместник-кметът г-н Пламен Александров, г-жа Върбинка Конова – секретар на Общината, г-жа Милена Богданова - Началник отдел "Образование", представители на други училища, културни институции, работодатели, родители, учители, ученици и медии. Модератор на събитието беше г-н Георги Йорданов.

Изявата започна с представяне на проекта от г-жа Веска Николоваръководител на проекта и директор на гимназията. След това продължи с презентация, в която бе проследена цялостната реализация на проекта – идея за кандидатстване, подготовка на документи, подбор на участници за педагогическа, езикова и културна подготовка (ПЕК), провеждане на ПЕК, подбор на участниците в мобилността, провеждане на самата мобилност и отчитане на проекта, представена от г-н Минко Николов - координатор на проекта.

От името на гимназията г-жа Николова поднесе благодарствено писмо на кмета г-н Благов за осигурения транспорт от Свищов до София и обратно на учениците, а той поздрави ползватели, учители и ръководители за успешната подготовка и реализиране на проектните дейности. След това участниците в мобилността Надя Русева, Красимира Йорданова, Мария Емилова и Антоанета Тончева представиха свои презентации, в които изразиха впечатленията си от проведената производствена практика.

В края на събитието г-жа Николова връчи сертификати на ползвателите – сертификат за проведена практика Europass на български и английски език, сертификат за професионална подготовка и сертификат за участие в Проект 2012-1-BG1-LEO01-06859 "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика". Освен тези сертификати, по време на реализиране на дейностите по проекта, ползвателите са получили сертификат за владеене на италиански език – ниво А2, сертификат за проведената мобилност от компанията, в която са провели производствения си стаж и сертификат от италианския партньор Sistema Turismo. На всички присъстващи бяха раздадени брошури.

След връчването на документите всички присъстващи бяха поканени във фоайето на Община Свищов, където учениците бяха подредили различни традиционни италиански ястия, приготвени от тях по оригинални рецепти. Отзивите за пореден път доказаха, че  възпитаниците на ПГЛПС са млади специалисти, които могат успешно да се реализират както на българския, така и на европейския пазар на труда.

Елена Николаева
Семинарът в снимки тук.

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon